Eskişehir Yılbaşı Programları 2024

X

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Saruhan Web Ajans (saruhanweb.com) bünyesinde faaliyet gösteren www.eskisehiryilbasi.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilgilendirme metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla saruhanweb.com tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Saruhan Web Ajans tarafından sizinle paylaşılan “KVKK ve Gizlilik Politikası” metni kapsamında Saruhan Web Ajans nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen haller ile birlikte aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirket hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması, WordPress.org altyapısı kapsamında en iyi müşteri deneyiminin sağlanabilmesi vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepler

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tasarımlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileri şu kişilerle paylaşabilir:
• Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla,
• Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla,
• Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

4.İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

• WordPress.org Tarafından Sunulan Haklarınız

Veri koruma yasası kapsamında, hakkınızda sahip olunan kişisel bilgilerle ilgili belirli haklara sahip olabilirsiniz:
-Sizinle ilgili tutulan kişisel bilgilerin bir kopyasını isteyebilirsiniz,
-Hakkınızda saklanan kişisel bilgilerin güncellenmesini veya yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz kişisel bilgileri bağımsız olarak düzeltebilirsiniz,
-Hakkınızda tutulan kişisel bilgilerin canlı sistemlerden silinmesini veya bu tür kişisel bilgilerin kullanma biçiminin kısıtlanmasını (arşivden silme hakkında bilgi almak için, https://tr.wordpress.org/about/privacy adresinden “kişisel bilgilerin saklanması” bölümüne bakabilirsiniz) isteyebilirsiniz,
-Kişisel bilgilerinizin işleme konulmasına itirazda bulunabilir ve/veya
-Kişisel bilgilerinizin işleme konulma iznini kaldırabilirsiniz,
Bu hakları kullanmak veya bu hakların sizin için geçerli olup olmadığını anlamak istiyorsanız, lütfen https://tr.wordpress.org/about/privacy sitesini ziyaret edin.

5.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Saruhan Web Ajans tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “KVKK ve Gizlilik Politikası” Metni dâhilinde Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi, onayladığımı ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu “KVKK ve Gizlilik Politikası Metni” dâhilinde belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve “KVKK ve Gizlilik Politikası” metninde de gerek içeriği gerekse toplanma yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesini onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz;

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Hoşnudiye Mah. İsmet-İnönü 1 Cad. No:61 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya 0222 220 03 77 telefon numarasından iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere web sitemizde kamuoyu ile paylaşılmış olan “KVKK ve Gizlilik Politikası” ile “Çerez Politikası” metinlerinden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir 2024 Yılbaşı Etkinlikleri Vitrini

Reklam Alanı
Reklam Alanı
Saruhan Web